Szanowni Klienci, Partnerzy i Współpracownicy,

Mam zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 30 czerwca 2016 roku FINRYAN Niepodległości Sp. z o.o. zmienił swój charakter i nazwę. Stał się spółką non-profit i przyjął nazwę FN Sp. z o.o.

logo FN Sp. z o.o. d. FINRYAN Niepodległości

Nowa nazwa i działanie z nową misją wspierania polskiej przedsiębiorczości to elementy długoterminowej strategii rozwoju Spółki jako organizacji otoczenia biznesu.

Jako FINRYAN na polskim rynku działaliśmy od 1989 roku; początkowo jako część spółki z kapitałem amerykańskim i udziałem ówczesnego Banku Rozwoju Eksportu, a od trzynastu lat jako odrębna firma – FINRYAN Niepodległości – zajmująca się doradztwem finansowym i pozyskiwaniem funduszy, w tym dotacji.

Celem spółki non-profit FN Sp. z o.o. jest szeroko rozumiane wsparcie biznesu, realizowane poprzez:

  • wspomaganie działalności gospodarczej w formie promocji i inkubacji przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm,
  • aktywizację rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym,
  • transfer technologii,
  • dostarczanie usług proinnowacyjnych,
  • aktywizację przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem.

logo Grantland Sp. z o.o.

Dotychczasową działalność biznesową i dalszą ekspansję rynkową przejmuje nowo utworzona przeze mnie firma Grantland Sp. z o.o., dedykowana przede wszystkim projektom finansowanym z funduszy strukturalnych i przedsięwzięciom międzynarodowym.

Dziękuję za te niezwykłe dwadzieścia siedem lat i wierzę, że dalsza współpraca z nami będzie dla Państwa gwarancją sukcesu.

Z życzeniami wspólnych sukcesów –

Agnieszka Durka
prezes Zarządu

Pozyskiwanie dotacji

Źródła finansowania udostępnione Polsce ze względu na jej akcesję do Unii Europejskiej, wykorzystywane poprzez realizację działań zgodnych z odpowiednimi programami w unijnym w kolejnym okresie budżetowym na lata 2014-2020, dają spektakularne szanse zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zasilający projekty inwestycyjne jest źródłem finansowania programów regionalnych i krajowych.

Jednak zawiłość systemu dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich, a także krajowych, jak również wysokie koszty zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, zajmującej się sprawami z zakresu analizy finansowej, operacji finansowych, zamówień publicznych, czy prowadzenia i rozliczania inwestycji, sprawiają, że menedżerowie powinni zlecać obsługę wyspecjalizowanym firmom z doświadczeniem w tym zakresie.

Firmom takim jak my – jak FN Sp. z o.o. (d. FINRYAN Niepodległości), jak Grantland Sp. z o.o.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.